do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Konkurs „Razem bezpieczniej” - edycja 2018WYNIKI KONKURSU:

 

INFORMACJA

dotycząca projektów ubiegających się w 2018 roku o dofinansowanie w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
 

Do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły łącznie 33 wnioski o dofinansowanie
z budżetu państwa projektu realizowanego w ramach w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysław Stasiaka na lata 2018-2020”

Wojewódzki Zespół do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, na posiedzeniu w dniu 25 maja 2018 r. dokonał weryfikacji i oceny przesłanych projektów.

            W wyniku prowadzonych prac Zespół wyłonił ostatecznie 10 projektów zamieszczonych poniżej, które zostały zarekomendowane z województwa opolskiego do przesłania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji celem ubiegania się o dofinansowanie
w 2018 r.

 

Szczegóły w pliku do pobrania pod artykułem.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA NA LATA 2018-2020"

 

 

NABÓR PROJEKTÓW NA KONKURS W RAMACH PROGRAMU „RAZEM BEZPIECZNIEJ” NA ROK 2018.

 

 

W związku z przyjęciem w dniu 9 stycznia 2018 r. przez Radę Ministrów Uchwały nr 6
w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020", który jest kontynuacją programu „Razem bezpieczniej” realizowanego w latach 2007–2015 oraz 2016 i 2017, w zakresie realizacji głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych uprzejmie informuję, że w budżecie państwa na rok 2018, na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6 000 000,00 złotych. W ramach celu głównego będą realizowane cztery cele szczegółowe:

 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych,
 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
 4. Edukacja dla bezpieczeństwa.

W dniu 16 kwietnia 2018 r. na pierwszym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Programu przyjęto poniższe rozwiązania w ramach podziału środków rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację „Razem bezpieczniej” w 2018 roku, na zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym.

Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w ramach czterech celów szczegółowych, tj.:

I. Cel szczegółowy nr 1.Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania – 1 000 000 zł.

Propozycja – maks. 6 projektów z każdego województwa w tym:

 1. 3 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 – kwota na 1 projekt 100 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 700 000 zł,
 2. 1 projekt na cel priorytetowy 1a – Bezpieczeństwo rowerzystów kwota na 1 projekt 50 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 150 000 zł,
 3. mikroprojekty – kwota na 1 projekt 25 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 150 000 zł.


II. Cel szczegółowy nr 2.Bezpieczne przejścia dla pieszych – łączna kwota dofinansowania – 3 000 000 zł.

Propozycja – maks. 9  projektów z każdego województwa w tym:

 1. 5 projektów na cel szczegółowy główny nr 2 – kwota na 1 projekt 100 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 2 500 000 zł,
 2. 2 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym kwota na 1 projekt 50 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 350 000 zł,
 3. 2 mikroprojekty – kwota na 1 projekt 25 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 150 000 zł

 

III. Cel szczegółowy nr 3.  Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci
i młodzieży
– łączna kwota dofinansowania – 1 000 000 zł.

Propozycja – maks. 5  projekty z każdego województwa w tym:

 1. 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 – kwota na 1 projekt 100 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 700 000 zł,
 2. 1 projekt na cel dodatkowy 3a – Przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom podczas imprez sportowych o charakterze lokalnym kwota na 1 projekt 50 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 150 000 zł
 3. 2 mikroprojekty – kwota na 1 projekt 25 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 150 000 z

IV. Cel szczegółowy nr 4.Edukacja dla bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania – 1 000 000 zł.

Propozycja – maks. 6  projektów z każdego województwa w tym:

 1. 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 – kwota na 1 projekt 100 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 600 000 zł,
 2. 1 projekt na cel dodatkowy 4a – Wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów kwota na 1 projekt 50 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 100 000 zł,
 3. 2 projekty na cel priorytetowy 4b – Przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści
  i przestępstwom z nienawiści (totalitaryzm, rasizm, religia, narodowość)
  kwota na 1 projekt 50 000 zł, łączna kwota dofinansowania 200 000 zł,
 4. 1 mikroprojekt – kwota na 1 projekt 25 000 zł/ łączna kwota dofinansowania 100 000 zł.

 

 

 • 100 000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych,
 • 50 000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów priorytetowych,
 • 25 000 zł – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 mieszkańców).

 

 

Liczba projektów przekazywana przez Urzędy Wojewódzkie do MSWiA ustalona została na 26 projektów ze wszystkich celów szczegółowych.

W związku z powyższym zwracam się do Pań/Panów z uprzejmą prośbą
o przedstawienie projektów zadań publicznych, których realizacja w 2018 roku przez podmioty pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego efektywnie wesprze działania administracji rządowej w ramach „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".
Przy opracowywaniu projektów należy pamiętać, że koszty projektu muszą zawierać środki własne. Program „Razem bezpieczniej” zakłada formułę dofinansowania programów, a nie finansowania w całości realizacji zadania.

       Spośród przesłanych propozycji Wojewódzki Zespół do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” wyłoni maksymalnie 26 najwyżej ocenionych projektów, które zostaną zarekomendowane przez Wojewodę i przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

       Jednocześnie informuję, że zgodnie z założeniami programu „Razem bezpieczniej” Wojewoda będzie przyznawał środki na realizację projektów w formie dofinansowania:

 • zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Zlecenie realizacji zadań oraz przekazanie dotacji celowej na ich realizację następuje w formie umów zawieranych
  w oparciu o zasady i tryb przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zlecenie zadania oraz jego realizacja następuje w formie porozumienia administracyjnego zawieranego pomiędzy wojewodą, a daną jednostką samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy
  o samorządzie gminnym, powiatowym lub o samorządzie województwa.

 

Termin składania projektów upływa dnia 18 maja 2018 r. (decyduje data wpływu projektu do siedziby OUW).

Propozycje projektów można składać:

-    osobiście pod adresem:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – pok. 301 (sekretariat),
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
w godzinach 7.30 – 15.30.

lub

-    korespondencyjnie na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,

z dopiskiem na kopercie:  Konkurs „Razem bezpieczniej” – edycja 2018 

Projekty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą objęte procedurą konkursową.

Jednocześnie proszę o dołączenie elektronicznej wersji projektu na płycie CD lub przesłanie na adres msmoczynska@)opole.uw.gov.pl 

          Wniosek o dofinansowanie projektu (w załączeniu) powinien być opracowany zgodnie
z załączoną Instrukcją do wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach Programu Razem bezpieczniej.

          Ponadto proszę o wypełnienie ankiety wstępnej oceny projektu i przesłanie w wersji edytowalnej na wyżej wskazany adres mailowy bądź dołączenie do projektu.

UWAGA: Wypełniona ankieta nie stanowi załącznika do złożonego wniosku.

          Wszelkie informacje dotyczące konkursu na etapie wojewódzkim – lista wyłonionych projektów ubiegających się o dofinansowanie (przekazanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), będą dostępne na stronie głównej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Aktualnościach – Komunikaty i ogłoszenia oraz w zakładce Programy rządowe – Program Razem bezpieczniej.

          Dodatkowo informuję, że na stronie internetowej programu „Razem bezpieczniej” http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ w zakładce „Procedury” zamieszczone są procedury, wzory wniosku i instrukcji do wypełniania oraz karty ocen.

 

Koordynator programu
Małgorzata Jęglet-Smoczyńska – starszy inspektor wojewódzki

tel.    77 45 24 617
mail: kontakt

 

 

 

 

 


Galeria


 • Konkurs Razem bezpieczniej - edycja 2018

autor: Jęglet-Smoczyńska Małgorzata, ilość wyświetleń: 7040
data aktualizacji: 2019-01-04 09:26:19
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone