do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Rodzaje Orderów i Odznaczeń Państowych1. ORDERY:

 • Ordery są nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu.
 • Ordery nadaje Prezydent z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów oraz Kapituł Orderów.
 • Wnioski o nadanie orderu przesyłane do Kancelarii na 2 miesiące przed przewidywanym terminem ich wręczenia powinny być złożone do Wojewody Opolskiego co najmniej na trzy miesiące przed terminem wręczenia.

1.1.        ORDER ODRODZENIA POLSKI

Klasy orderu:

 • Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Order Odrodzenia Polski jest nadawany osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez:

 • wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej,
 • szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,
 • szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną,
 • wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

1.2.        ORDER KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

Klasy orderu:

 • Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości
 • Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości

Order Krzyża Niepodległości jest nadawany osobom, które w latach 1939-1956 jako ochotnicy lub podejmując się służby ponad wymaganą od nich miarę położyły zasługi w obronie niepodległości Państwa Polskiego. Krzyż z Mieczami nadawany jest osobom, które zasłużyły się walcząc z bronią w ręku.

1.3.        ORDER ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Klasy orderu:

 • Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest nadawany cudzoziemcom
i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.2. ODZNACZENIA PAŃSTWOWE:


2.1. KRZYŻ ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

Nie dzieli się na klasy. Może być nadany tej samej osobie wielokrotnie.

Krzyż Zasługi Za Dzielność jest nadawany policjantom, żołnierzom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz wyjątkowo także innym osobom za czyny spełnione w specjalnie ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, za narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia
i bezpieczeństwa obywateli.

2.2. KRZYŻ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI :

Nie dzieli się na klasy.

Odznaczenie przyznawane we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Nadawany może być działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, działających w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r. na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy:

 • byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, lub
 • prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Krzyż Wolności i Solidarności nadaje się również osobom, które w okresie od
1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. na terytorium Polski zostały zabite, doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przez łączny okres co najmniej 30 dni były więzione, aresztowane, internowane lub w inny sposób pozbawione wolności, zostały powołane na ćwiczenia wojskowe lub do odbycia zasadniczej służby wojskowej, były pozbawione prawa lub możliwości wykonywania zawodu lub podjęcia pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy, zostały wydalone z wyższej uczelni lub szkoły na okres co najmniej 6 miesięcy ze względu na prowadzoną działalność mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub też ze względu na świadome uczestnictwo w działaniach i manifestacjach mających taki cel.

 

2.3. KRZYŻ ZASŁUGI :

Klasy odznaczenia:

 • Złoty Krzyż Zasługi,
 • Srebrny Krzyż Zasługi,
 • Brązowy Krzyż Zasługi,


Nadawany może być za ofiarną działalność publiczną oraz ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

1. Krzyża Zasługi nie nadaje się za wykonywanie obowiązków służbowych związanych z pracą zawodową
2. Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie.
3. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata.2.4. MEDAL ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ :

Nie dzieli się na klasy. Może być nadany tej samej osobie wielokrotnie.

Medal za Ofiarność i Odwagę jest nadawany osobom, które z narażeniem życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie lub mienie.

2.5. MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:


Jest nagrodą za wzorowo, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu.

 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę – I stopień
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – II stopień
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – III stopień


1. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

 • po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień - Złoty
 • po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na II stopień - Srebrny
 • po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na III stopień - Brązowy

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.
2. Z wnioskami o nadanie Medali za Długoletnią Służbę występują wyłącznie pracodawcy.
3. Wnioskodawca wypełnia we wniosku rubryki od 1 do 19.
4. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.
5. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę w rubryce 18 musi znaleźć się informacja dotycząca stażu pracy ogółem kandydata.
6. Wnioski o nadanie odznaczeń przedstawia się Prezydentowi nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia, w związku z tym muszą być przedstawione Wojewodzie do zaopiniowania odpowiednio wcześniej.

Piastowane funkcje lub zajmowane stanowiska mają znaczenie tylko wtedy, gdy związane są z nimi konkretne dokonania. W szczególności niezbędne jest wykazanie zasług po nadaniu ostatniego odznaczenia.3. ODZNACZENIA RESORTOWE, MINISTERIALNE I HONOROWE:

 

 • Medal Wojska Polskiego – Minister Obrony Narodowej
 • Medal "Za Zasługi dla Policji" – Minister Spraw Wewnętrznych
 • Medal "Za Zasługi dla Straży Granicznej" – Minister Spraw Wewnętrznych
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – Minister Edukacji Narodowej
 • Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Medal Pro Patria – Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


Nie ma konieczności składania w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim wniosków
o nadanie medali i odznaczeń resortowych, ministerialnych i honorowych. Wnioski można składać we właściwych do tego ministerstwach i urzędach centralnych.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 23310
data aktualizacji: 2016-06-29 13:09:17
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2024 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone