do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

500 plus - komu przysługujekomu przysługuje

 

 Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1)    obywatelom polskim

2)    cudzoziemcom

a)    do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

b)    jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;

c)    przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa
w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d)    posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy:

-        uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy;

-        obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów;

-        obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA!

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1)    dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2)    dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3)    pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4)    członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

UWAGA!

W przypadku marnotrawienia wypłacanych świadczeń lub wydatkowania niezgodnie z celem, świadczenia wychowawcze przekazywane będą w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
autor: Próchniak Mirosław, ilość wyświetleń: 7737
data aktualizacji: 2020-06-25 16:22:38
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2022 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone