do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Konkurs na projekty finansowane z programu ASOSMinister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty i organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: od 9 stycznia do 2 lutego 2015 r. do godz. 16.00 poprzez generator ofert: asos2015.mpips.gov.pl

W latach 2014-2020 planuje się finansowanie Programu ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie. Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na kolejne lata.

Program zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra pracy.

Procentowy podział środków na poszczególne priorytety wygląda następująco:
- edukacja osób starszych - 30%
- aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową - 40%
- partycypacja społeczna osób starszych - 15%
- usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) - 15%

Cele i zakres działań
Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.

Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Jednocześnie należy pamiętać, że osoby starsze posiadają określone kwalifikacje, wiedzę oraz czas wolny. Zagospodarowanie tego potencjału będzie stymulowało zarówno rozwój kapitału społecznego, jak i wzrost gospodarczy.

Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

Dotacja dotyczy realizacji zadań, które służą m.in następującym obszarom działań: zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych; tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów; rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej; ; rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności.

Terminy i wkład własny
Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2015 r.

W przypadku beneficjentów, którzy realizowali zadania w I i/lub II edycji konkursu w ramach Programu ASOS 2012-2013 oraz edycji 2014 Programu, zadanie w ramach niniejszego konkursu może być realizowane po całkowitym rozliczeniu dotacji z I i/lub II edycji konkursu w ramach Programu ASOS 2012-2013 oraz edycji 2014 Programu.

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są: organizacje pozarządowe; podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu (zadania). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy


Galeria


  • Konkurs na projekty finansowane z programu ASOS

autor: Szopiński Jacek, ilość wyświetleń: 2736
data aktualizacji: 2015-01-26 15:09:33
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone