do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

MRPiPS: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2019Program Osłonowy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2019
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) ogłosił
otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach
Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu
Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019.
Projekty mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla
gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
W tegorocznej edycji, na którą przeznaczono 3 mln zł., dofinansowane będą działania
w ramach czterech priorytetów:
1. Priorytet I – Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie
świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Priorytet II – Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na
rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.
3. Priorytet III – Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób
dotkniętych przemocą w rodzinie.
4. Priorytet IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych
i dotkniętych przemocą w rodzinie.
Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Programu wraz z załącznikami należy
nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub
złożyć we wskazanym terminie osobiście w tut. Urzędzie.
Urząd Wojewódzki dokonuje oceny złożonych wniosków aplikacyjnych w terminie do 31
stycznia 2019 r. Złożone wnioski nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu
ich składania. Wnioski niekompletne lub wadliwe nie będą rozpatrywane.
Ewentualnych pytań dotyczących konkursu udzieli Departament Pomocy
i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (tel.
(22) 661 12 77; e-mail: przeciwprzemocy(at)mrpips(.)gov(.)pl). Ogłoszenie o konkursie, treść
Programu Osłonowego, instrukcję wypełniania wniosków oraz wzory dokumentów są
udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej www.mrpips.gov.pl, w zakładce: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie /
Programy i projekty1.

Pliki do pobrania
autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1278
data aktualizacji: 2018-11-29 14:49:19
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone