do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogłoszenie o konkursie pn. Projekt socjalny dla rodziny 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił ogólnopolski konkurs dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej pn. Projekt socjalny dla rodziny. Konkurs będzie przeprowadzony w ramach projektu Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania, realizowanego w Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem konkursu jest wyłonienie, zrealizowanych przez pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej 16 najlepszych projektów socjalnych. Działania w projektach powinny być ukierunkowane na wzmocnienie i wsparcie rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i niezależności.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty zrealizowane w latach 2016-2017 i rozliczone nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Konkurs jest realizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie konkursu, zgłoszenie projektu wraz z opisem jego realizacji należy przesłać za pośrednictwem dyrektora/kierownika ośrodka, w którym realizowany był projekt, do właściwego administracyjnie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

Każdy z Wydziałów, do którego wpłyną projekty dokona oceny formalnej i  merytorycznej wszystkich zgłoszonych projektów i wyłoni trzy najlepsze projekty z województwa, które zostaną przesłane do ministerstwa.

Spośród wszystkich projektów nadesłanych przez Wydziały, powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Komisja dokona wyboru 16 najlepszych projektów.

Realizatorom najlepszych 16 projektów socjalnych nadesłanych na konkurs Minister wręczy listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe. Wartość nagrody rzeczowej uzależniona będzie od liczby realizatorów najlepszych projektów i będzie się mieściła w przedziale od 330 zł do 1000 zł w przeliczeniu na każdego realizatora najlepszych projektów.

Wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych projektów odbędzie się w październiku 2019 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podczas uroczystości połączonej z seminarium.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu konkursu projekty na konkurs, zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, są przesyłane za pośrednictwem kierownika/dyrektora ośrodka, w którym realizowany był projekt, o którym mowa w § 3 ust. 2, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs pn. Projekt socjalny dla rodziny” oraz drogą elektroniczną, na adres właściwego administracyjnie Wydziału.

Termin nadsyłania projektów do Wydziałów upływa z dniem 15 sierpnia 2019 r., (§ 7 ust. 2 Regulaminu konkursu).Termin zakończenia konkursu upływa 10 października 2019 r.

 

Projekty socjalne na konkurs mogą być zrealizowane przez pracowników socjalnych indywidualnie lub zespołowo. Zespoły projektowe mogą liczyć maksymalnie 3 osoby, (§ 5 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu konkursu).

Procedura konkursowa zgodnie z §  4 ust. 2 Regulaminu konkursu rozpoczyna się z chwilą umieszczenia ogłoszenia o konkursie wraz z Regulaminem na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina.

Organizator konkursu nie odsyła projektów biorących udział w konkursie.             

 


Galeria


  • Ogłoszenie o konkursie pn Projekt socjalny dla rodziny

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1072
data aktualizacji: 2019-07-26 11:54:54
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone