do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofertOgłoszenie o naborze do Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Wojewody Opolskiego w roku 2018

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018, poz. 450)  Wojewoda Opolski zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy do wskazania osoby na członka Komisji konkursowej ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych
w ramach konkursu, ogłoszonego na podstawie „Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej latach 2017-2021”.

 

 1. Informacje ogólne:

 

 1. Celem ogłoszenia jest wyłonienie członka Komisji konkursowej wskazanego przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, który jest zainteresowany udziałem w pracach Komisji konkursowej w roku 2018.
 2. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Zgłoszenia należy składać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.
 4. Zgłoszenia należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

 

 1. Wymagania stawiane kandydatom na członka komisji konkursowej:

W skład Komisji konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie reprezentuje organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 • nie podlega wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
  w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.

 

III. Zadania Komisji konkursowej:

 1. Komisja konkursowa ocenia, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy:
 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 • w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 • uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 1. Komisja konkursowa działa zgodnie z zasadami określonymi w „Programie współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 -2021”.

 

 1. Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej
 1. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przedstawia Wojewodzie Opolskiemu  kandydatów na członka Komisji po upływie terminu składania ofert biorąc pod uwagę:
 • czy działalność statutowa przedstawiciela organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, obejmuje realizację działań
  w obszarze objętym Programem, tj. czy jest zgodna ze sferą zadań  publicznych określonych w art. 4 ust. 2 ustawy;
 • członkostwo we władzach organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego
  w art. 3 ust.3, który jest uprawniony do udziału w konkursie (wykluczenie organizacji, uprawnionych do złożenia oferty w konkursie).

 

 1. Złożenie dokumentów

Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz
z załącznikami można składać w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, pokój 522,
V piętro lub przesłać pocztą.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie do kandydata do udziału w Komisji konkursowej ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej latach 2017-2021, Edycja 2018”

Termin składania zgłoszeń - do dnia 25 maja 2017 r. do godz. 15.00.

 

 1. Uwagi końcowe:
 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy;
 2. Zarządzenie Wojewody Opolskiego nr 158/16 ws. przyjęcia Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 -2021;
 3. Program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi
  w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 -2021.


Galeria


 • Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1518
data aktualizacji: 2018-05-10 13:14:04
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2024 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone