do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofertOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 – 2021, Edycja 2019

 1. RODZAJ ZADANIA

Wojewoda Opolski na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej dla osób bezdomnych.

Cel otwartego konkursu:

wyłonienie i dofinansowanie zadań określonych w w/w Programie, tj.: wspieranie działań profilaktyczno–osłonowych.

Sfera/rodzaj zadania publicznego:

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie).

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

W bieżącym roku na realizację zadania określonego w Programie współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021 Wojewoda Opolski przeznaczył kwotę: 100.000,00 zł.

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

O środki finansowe w ramach dotacji celowej z budżetu Wojewody Opolskiego mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, na rzecz osób bezdomnych, na terenie województwa opolskiego.

Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie ze środków z budżetu Wojewody winna złożyć ofertę w trybie otwartego konkursu ofert. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia OUW w Opolu, w ustalonym terminie, prawidłowo
i kompletnie wypełnionego formularza oferty, który zawiera:

 1. podstawowe informacje o złożonej ofercie;
 2. dane oferenta;
 3. opis zadania, w tym:
 • tytuł zadania publicznego,
 • termin realizacji zadania publicznego,
 • syntetyczny opis zadania
 • plan i harmonogram działań na rok 2019,
 • opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego;
 1. charakterystykę oferenta, w tym:
 • informację o wcześniejszej działalności, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 • zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe, które będą wykorzystane do realizacji zadania;
 1. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, w tym:
 • zestawienie kosztów realizacji zadania,
 • źródła finansowania kosztów realizacji zadania;
 • podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów (w przypadku oferty wspólnej);
 1. inne informacje.

Odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów
w realizacji zadania publicznego
(pkt. III.6 oferty).

Oferta winna być podpisana przez upoważnione do tego osoby, wyszczególnione w statucie jednostki. W przypadku organizacji posiadających oddziały terenowe/okręgowe, które nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą składać oferty załączając stosowne pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w ramach konkursu ofert udzielone przez upoważniony organ jednostki centralnej.

Ponadto, oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości;
 2. kopię statutu organizacji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
 3. opinię o dotychczasowej działalności organizacji, wyrażoną przez właściwą miejscowo jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Opinia powinna zawierać potwierdzenie zgodności rzeczywistych potrzeb i oczekiwań społecznych
  z proponowanymi przez organizację działaniami oraz zapewnienie, że wnioskodawca posiada własne środki materialne, bazę lokalową oraz wykwalifikowaną kadrę do zrealizowania projektu, na który stara się uzyskać dotację;
 4. umowę zawartą między oferentami (w przypadku złożenia oferty wspólnej przez co najmniej dwa podmioty uprawnione).

Problematyka proponowanego przedsięwzięcia musi być zgodna ze statutem organizacji,
a swoim zasięgiem musi obejmować województwo opolskie.

Złożone oferty oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym, zgodnie
z zasadami określonymi w Programie.

 

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania: od 1.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

Warunki realizacji zadania:

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadania mieszczącego się w obszarze zadania publicznego wynikającego z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy. Środki finansowe z budżetu Wojewody Opolskiego mogą być przeznaczone na pokrycie uzasadnionych i koniecznych kosztów do realizacji projektu, w tym  w szczególności na:

 • zabezpieczenie bieżącej działalności placówki realizującej zadanie (m.in. czynsz, media);
 • zakup żywności, odzieży, środków czystości i higieny osobistej;
 • zakup urządzeń do gromadzenia żywności, jej przetwarzania, przechowywania
  i wydawania;
 • zakup urządzeń i narzędzi służących nabywaniu kwalifikacji zawodowych przez świadczeniobiorców oraz wykorzystywanych przy programach aktywizacji zawodowej;
 • organizację zajęć terapeutycznych, w tym zatrudnienie specjalistów niezbędnych do realizacji zadania;
 • zakup drobnego sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w placówkach dla osób bezdomnych (z wyjątkiem środków trwałych);
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Do kosztów niekwalifikowanych zalicza się:

 • spłatę zaległych zobowiązań, wynikających z bieżącej statutowej działalności podmiotu składającego ofertę konkursową;
 • zakup nieruchomości;
 • zakup środków trwałych (tj. wydatków powyżej 10.000,00 zł);
 • koszty leczenia i rehabilitacji osób;
 • koszty wyjazdów (krajowych i zagranicznych) służbowych osób zaangażowanych
  w realizację zadania;
 • koszty utrzymania biura, tj. wydatki związane z zatrudnieniem księgowego, koordynatora projektu i pracownika biurowego;
 • inne wydatki nie związane pośrednio i bezpośrednio z realizacja projektu.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uprawnione podmioty nadsyłają swoje oferty konkursowe wraz z załącznikami (listem poleconym  z dopiskiem na kopercie Program współpracy Wojewody Opolskiego
z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021, Edycja 2019
) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu  (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole) w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składają ofertę bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - pokój nr 522.

 

Zgłoszone oferty do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.

 

 1. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

Złożone oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej latach 2017-2021, powołaną przez Wojewodę Opolskiego, na podstawie zarządzenia.

Członkowie Komisji zapoznają się z ofertami w celu dokonania ich kwalifikacji, oceny formalnej i merytorycznej na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie oraz postanowień Programu.

Kryteria formalne:

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem oferty określonym w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy;
 • złożenie oferty w wyznaczonym miejscu i terminie, zgodnie z zasadami określonymi
  w ogłoszeniu o otwartym konkursie;
 • kompletność wymaganych dokumentów – oferta powinna zawierać wszystkie załączniki, o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie, podpisane za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości);
 • prawidłowo sporządzony kosztorys, skonstruowany w jasny i przejrzysty sposób,
  z zachowaniem procentowych proporcji określonych w ogłoszeniu o konkursie.

Oferty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Kryteria merytoryczne:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, przy rozpatrywaniu ofert pod względem merytorycznym oceniania się:

 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
  w odniesieniu do zakresu proponowanego zadania,
 • proponowaną jakość zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie publiczne,
 • planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 • planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków przez podmioty uprawnione na realizację zadań publicznych w latach poprzednich.

Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów oceny formalnej i merytorycznej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 31 lipca 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu podawane jest do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

Po ogłoszeniu wyników konkursu oferent zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Nie dostarczenie wymaganych dokumentów lub nie dopełnienie koniecznych obowiązków może skutkować odstąpieniem Wojewody od zawarcia umowy.

Z podmiotami, których oferty zostaną zaakceptowane do realizacji, podpisana zostanie umowa cywilna, określająca warunki wykorzystania i rozliczenia otrzymanej dotacji. Umowa zawierana jest pomiędzy Wojewodą Opolskim, a podmiotem uprawnionym. Dotacja przekazywana jest na czas określony. 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

Wojewoda Opolski zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 1.  ZREALIZOWANE PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM. 

Wojewoda Opolski corocznie wspiera organizacje pozarządowe w ramach: Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 – 2021. W roku 2018 - 3 organizacje pozarządowe, działające na rzecz bezdomnych w województwie, otrzymały wsparcie finansowe na swoją działalność statutową w okresie jesienno-zimowym. Na realizację zadania publicznego Wojewoda Opolski przeznaczył kwotę 100.000,00 zł, a sprawozdanie z jego wykonania zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

.

W roku bieżącym otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie Programu jest pierwszym, realizowanym przez Wojewodę Opolskiego zadaniem publicznym tego rodzaju. Na jego realizację przeznaczono kwotę 100.000,00 zł.

 

 

Załączniki:

 1. Program Współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 – 2021.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

 

 


Galeria


 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1294
data aktualizacji: 2019-05-28 09:49:16
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone