do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejOGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) ogłosił OTWATY KONKURS OFERT w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkie podmioty uprawnione do zapoznania się z Programem oraz ogłoszeniem o otwartym konkursie, a następnie złożenie zgodnie z określonymi zasadami stosownych ofert o wsparcie finansowe projektów
z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

 

GŁÓWNY CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące Moduły wraz z celami szczegółowymi:

 • MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;

 • MODUŁ II: AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;

 • MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów;

 • MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

O dofinansowanie projektów w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, czyli organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, prowadzące działalność statutową
w zakresie pomocy społecznej (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego).

W przypadku Modułu III podmioty starające się o dofinansowanie w ramach programu powinny posiadać tytuł prawny do nieruchomości, gdzie znajduje się placówka, w której będą prowadzone prace remontowo ˗˗ adaptacyjne. Tytuł prawny powinien gwarantować, że placówka będzie w pełnej dyspozycji podmiotu ˗˗ przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji działań określonych w umowie. Ponadto podmiot zobowiązuje się do niezbywania oraz niezmieniania sposobu użytkowania2 placówki wraz z jej zasobami przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

 

TRYB I TERMINARZ WYBORU OFERT

 1. Uprawnione podmioty przysyłają swoje oferty konkursowe (listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”) do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 7 lutego 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składają ofertę w powyższym terminie osobiście.
 2. Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadzają ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną wszystkich ofert konkursowych, klasyfikując oferty według punktacji 0-19 punktów.
 3. Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich w terminie do dnia 12 marca 2018 r. - przekazują do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
 4. pełną dokumentację maksymalnie sześciu najwyżej ocenionych ofert z Grupy A (ocenionych na 16-19 pkt) – wraz z Kartami Ocen,
 5. w ramach Modułu IV.1 – opinię (również w formie elektronicznej) na temat dwóch, wytypowanych podmiotów działających na terenie województwa (1 organizacja pozarządowa i 1 samorząd), które ze względu na dotychczasowe, nowatorskie, innowacyjne rozwiązania w zakresie pomocy osobom bezdomnym, zasługują na zaprezentowanie na konferencji regionalnej i przyznanie nagrody na konferencji centralnej.
 6. Dokumentacja konkursowa zostanie następnie zarejestrowana przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej i przygotowana do zaopiniowania przez Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert, powołaną zarządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwaną dalej „Komisją Konkursową”.
 7. Komisja Konkursowa dokona ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej ofert najwyżej ocenionych przez Wydziały Polityki Społecznej aż do wyczerpania kwoty programowej.
 8. Oferty podmiotów, które nie rozliczyły w sposób prawidłowy przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego w roku poprzednim, nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.
 9. Komisja Konkursowa przedłoży Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listę rankingową do ostatecznej akceptacji.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 r.
 11. Departament Pomocy i Integracji Społecznej przekaże podmiotowi wybranemu w ramach Modułu IV.1 do przeprowadzenia konferencji regionalnych i konferencji centralnej - dostarczone przez Wydziały Polityki Społecznej opinie na temat wytypowanych podmiotów działających na terenie województw.
 12. W przypadku nie wyczerpania kwoty programowej, Komisja Konkursowa zwróci się do Wydziałów Polityki Społecznej UW o przesłanie 3 kolejnych najwyżej ocenionych ofert oraz ogłosi nowy termin rozstrzygnięcia konkursu.
 13. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej po zatwierdzeniu listy rankingowej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej MRPiPS, na tablicy informacyjnej w miejscu powszechnie dostępnym przy wejściu głównym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS.
 14. Następnie, niezwłocznie, z wybranymi w drodze konkursu podmiotami uprawnionymi zostaną podpisane umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Zadanie publiczne realizowane będzie od 14 maja do 31 grudnia 2018 r., w związku
  z powyższym powinno to być uwzględnione w harmonogramie i kosztorysie przedstawionymi w ofercie konkursowej.
 2. W ramach przyznanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia 14 maja do dnia 31 grudnia 2018 r. Do czasu otrzymania środków finansowych z dotacji, co nastąpi po podpisaniu umowy, organizacja pozarządowa powinna realizować projekt korzystając ze środków własnych.
 3. W przypadku przyznania dotacji przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Oferent zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki od dnia ukazania się wyników konkursu na stronie internetowej MRPiPS, dostarczyć do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej następujące dokumenty:
 4. oświadczenie o przyjęciu dotacji,
 5. oświadczenie, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to zadeklarowanego wkładu własnego),
 6. oświadczenie, że Oferent zapewni na realizację projektu środki finansowe z wkładu własnego określonego w ofercie,
 7. dwa egzemplarze wypełnionej, podpisanej przez uprawnione osoby umowy,
 8. w przypadku zmian w stosunku do oferty dwa egzemplarze uaktualnionego kosztorysu i/lub harmonogramu, które stanowią załączniki do umowy (powinny być podpisane tak jak umowa).
 9. 4. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z umową wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej. Prośbę o aneksowanie umowy podmioty powinny zgłaszać odpowiednio wcześnie – tak aby podpisane już przez organizacje aneksy do umowy (na wzorze aneksu przekazanym przez pracowników ministerstwa) - zostały złożone do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie później niż do 30 listopada 2018 r.
 10. Oferent, który otrzyma dotację, zobowiązany jest zakończyć realizację projektu do 31 grudnia 2018 r. oraz przedstawić sprawozdanie finansowe i merytoryczne do 30 stycznia 2019 r. na formularzu określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 11. Sprawozdanie należy przesłać na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, ul Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym.

W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu, należy kontaktować się
z pracownikami Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej: Panią Iwoną Rogozińską, pod numerem telefonu: (22) 661-12-56 lub z Panią Kamilą Czajkowską pod numerem telefonu: (22) 661-14-83.

 

 


Galeria


 • OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1586
data aktualizacji: 2018-01-17 08:12:19
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone