do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogłoszenie: o otwartym konkursie ofert w ramach Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznejOGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
w ramach Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi
w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 – 2021, Edycja 2018

 

 

 1. RODZAJ ZADANIA

 

Wojewoda Opolski na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450), prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej dla osób bezdomnych.

 

Cel otwartego konkursu:

wyłonienie i dofinansowanie zadań określonych w w/w Programie, tj.: wspieranie działań profilaktyczno–osłonowych.

 

Sfera zadania publicznego:

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie).

 

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 

W bieżącym roku na realizację zadania określonego w „Programie współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021” Wojewoda Opolski przeznaczył kwotę: 100.000,00 zł.

 

 • ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

O środki finansowe w ramach dotacji celowej z budżetu Wojewody Opolskiego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, na rzecz osób bezdomnych, na terenie województwa opolskiego.

 

Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie ze środków z budżetu Wojewody winna złożyć ofertę w trybie otwartego konkursu ofert. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia OUW w Opolu, w ustalonym terminie, prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza oferty, który oprócz podstawowych danych zawiera:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierający opis planowanego działania;
 • informację o terminie i miejscu realizacji zadania;
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających realizację zadania;
 • informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, w zakresie, którego dotyczy działanie;
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie.

 

Oferta winna być podpisana przez upoważnione do tego osoby, wyszczególnione w statucie jednostki.

Ponadto, oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości;
 • kopię statutu organizacji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
 • opinię o dotychczasowej działalności organizacji, wyrażoną przez właściwą miejscowo
  (tj. ze względu na terytorium działania organizacji), jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Opinia powinna zawierać potwierdzenie zgodności rzeczywistych potrzeb
  i oczekiwań społecznych z proponowanymi przez organizację działaniami oraz zapewnienie, że wnioskodawca posiada własne środki materialne, bazę lokalową oraz wykwalifikowaną kadrę do zrealizowania projektu, na który stara się uzyskać dotację;
 • umowę zawartą między oferentami (w przypadku złożenia oferty wspólnej przez co najmniej dwa podmioty uprawnione).

 

W przypadku organizacji posiadających oddziały terenowe/okręgowe, które nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą składać oferty załączając stosowne pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w ramach konkursu ofert udzielone przez upoważniony organ jednostki centralnej.

 

Problematyka proponowanego przedsięwzięcia musi być zgodna ze statutem organizacji, a swoim zasięgiem musi obejmować województwo opolskie.

 

Złożone oferty oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym, zgodnie z zasadami określonymi w Programie.

 

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

Termin realizacji zadania:

od 1.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Warunki realizacji zadania:

 

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadania mieszczącego się w obszarze zadania publicznego wynikającego z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy. Środki finansowe z budżetu Wojewody Opolskiego mogą być przeznaczone na pokrycie uzasadnionych
i koniecznych kosztów do realizacji projektu, w tym  w szczególności na:

 • zabezpieczenie bieżącej działalności placówki realizującej zadanie (m.in. czynsz, media);
 • zakup żywności, odzieży, środków czystości i higieny osobistej;
 • zakup urządzeń do gromadzenia żywności, jej przetwarzania, przechowywania
  i wydawania;
 • zakup urządzeń i narzędzi służących nabywaniu kwalifikacji zawodowych przez świadczeniobiorców oraz wykorzystywanych przy programach aktywizacji zawodowej;
 • organizację zajęć terapeutycznych, w tym zatrudnienie specjalistów niezbędnych do realizacji zadania;
 • zakup drobnego sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w placówkach dla osób bezdomnych (z wyjątkiem środków trwałych);
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

 

Do kosztów niekwalifikowanych zalicza się:

 • spłatę zaległych zobowiązań, wynikających z bieżącej statutowej działalności podmiotu składającego ofertę konkursową;
 • zakup nieruchomości;
 • zakup środków trwałych (tj. wydatków powyżej 10.000,00 zł);
 • koszty leczenia i rehabilitacji osób;
 • koszty wyjazdów (krajowych i zagranicznych) służbowych osób zaangażowanych
  w realizację zadania;
 • koszty utrzymania biura, tj. wydatki związane z zatrudnieniem księgowego, koordynatora projektu i pracownika biurowego;
 • inne wydatki nie związane pośrednio i bezpośrednio z realizacja projektu.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Uprawnione podmioty nadsyłają swoje oferty konkursowe wraz z załącznikami (listem poleconym  z dopiskiem na kopercie „Program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021, Edycja 2017”) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole) w terminie do 29 czerwca 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składają ofertę bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - pokój nr 522.

 

Zgłoszone oferty do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.

 

 1. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 

 

Złożone oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej latach 2017-2021, powołaną przez Wojewodę Opolskiego, na podstawie zarządzenia.

 

Członkowie Komisji zapoznają się z ofertami w celu dokonania ich kwalifikacji, oceny formalnej
i merytorycznej  na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz postanowień Programu.

 

Kryteria formalne:

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem oferty określonym w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy;
 • złożenie oferty w wyznaczonym miejscu i terminie, zgodnie z zasadami określonymi
  w ogłoszeniu o otwartym konkursie;
 • kompletność wymaganych dokumentów – oferta powinna zawierać wszystkie załączniki,
  o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie, podpisane za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości);
 • prawidłowo sporządzony kosztorys, skonstruowany w jasny i przejrzysty sposób,
  z zachowaniem procentowych proporcji określonych w ogłoszeniu o konkursie.

 

Oferty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej.

 

Kryteria merytoryczne:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, przy rozpatrywaniu ofert pod względem merytorycznym oceniania się:

 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu proponowanego zadania,
 • proponowaną jakość zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie publiczne,
 • planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 • planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków przez podmioty uprawnione na realizację zadań publicznych w latach poprzednich.

 

Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów oceny formalnej i merytorycznej.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31.07.2018 r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu podawane jest do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

 

Po ogłoszeniu wyników konkursu oferent zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Nie dostarczenie wymaganych dokumentów lub nie dopełnienie koniecznych obowiązków może skutkować odstąpieniem Wojewody od zawarcia umowy.

 

Z podmiotami, których oferty zostaną zaakceptowane do realizacji, podpisana zostanie umowa cywilna, określająca warunki wykorzystania i rozliczenia otrzymanej dotacji. Umowa zawierana jest pomiędzy Wojewodą Opolskim, a podmiotem uprawnionym. Dotacja przekazywana jest na czas określony. 

 

Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego nie jest równoznaczne
z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

 

Wojewoda Opolski zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

 

 • ZREALIZOWANE PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY W ROKU 2017 I 2018.

 

Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie „Programu współpracy Wojewody Opolskiego
z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021” jest pierwszym, realizowanym przez Wojewodę Opolskiego w roku 2018, zadaniem publicznym tego rodzaju.

 

Wojewoda Opolski corocznie wspierał organizacje pozarządowe w ramach:

 • Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012 – 2016” pn. wspieranie działań profilaktyczno-osłonowych” oraz
 • Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 – 2021” pn. wspieranie działań profilaktyczno-osłonowych”.

 

W roku 2017 r. - 3 organizacje pozarządowe, działające na rzecz bezdomnych w województwie, otrzymały wsparcie finansowe na swoją działalność statutową w okresie jesienno-zimowym.
Na realizację zadania publicznego Wojewoda Opolski przeznaczył 100.000,00 zł.

 

Załączniki:

 1. Program Współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 – 2021
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

 


Galeria


 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1402
data aktualizacji: 2018-06-06 09:05:41
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone