do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 – 2021, Edycja 2017OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
w ramach Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi
w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 – 2021, Edycja 2017

 

I.   RODZAJ ZADANIA

Wojewoda Opolski na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), ogłaszaotwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej dla osób bezdomnych.

Cel otwartego konkursu:

wyłonienie i dofinansowanie zadań określonych w w/w Programie, tj.: wspieranie działań profilaktyczno–osłonowych.

Sfera zadania publicznego:

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

II.    WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

W bieżącym roku na realizacjęzadania określonego w „Programie współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021” Wojewoda Opolski przeznaczył kwotę: 100.000,00 zł.

 

III.   ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

O środki finansowe w ramach dotacji celowej z budżetu Wojewody Opolskiego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, na rzecz osób bezdomnych.

Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie ze środków z budżetu Wojewody winna złożyć ofertę w trybie otwartego konkursu ofert. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia OUW w Opolu, w ustalonym terminie, prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza oferty, który oprócz podstawowych danych zawiera:

-        szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierający opis planowanego działania,

-        informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

-        kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

-        informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających realizację zadania,

-        informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, w zakresie, którego dotyczy działanie,

-        informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie.

Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby, wyszczególnione w statucie jednostki. Ponadto, oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

-        kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości,

-        kopię statutu organizacji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

-        opinię o dotychczasowej działalności organizacji, wyrażona przez właściwą miejscowo, ze względu na terytorium działania organizacji, jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Opinia winna zawierać potwierdzenie zgodności rzeczywistych potrzeb
i oczekiwań społecznych z proponowanymi przez organizację działaniami oraz zapewnienie, że wnioskodawca posiada również własne środki materialne, bazę lokalową oraz wykwalifikowaną kadrę do zrealizowania przedstawionego projektu, na który stara się uzyskać dotację,

-        w przypadku organizacji posiadających oddziały terenowe/okręgowe, które nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą składać oferty załączając stosowne pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w ramach konkursu ofert od jednostki centralnej,

-        umowę zawartą między oferentami - w przypadku złożenia oferty wspólnej przez co najmniej dwa podmioty uprawnione.

 

Problematyka proponowanego przedsięwzięcia musi być zgodna ze statutem organizacji, a swoim zasięgiem musi obejmować województwo opolskie.

Złożone oferty oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym, zgodnie z zasadami określonymi w Programie.

 

IV.  TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania:

od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

Warunki realizacji zadania:

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadania mieszczącego się
w obszarze zadania publicznego wynikającego z art. 4 ust. 2 ustawy. Środki finansowe z budżetu Wojewody Opolskiego mogą być przeznaczone na pokrycie uzasadnionych i koniecznych kosztów do realizacji projektu, w tym  w szczególności na:

-        zabezpieczenie bieżącej działalności placówki realizującej zadanie (m.in. czynsz, media),

-        zakup żywności, odzieży, środków czystości i higieny osobistej,

-        zakup urządzeń do gromadzenia żywności, jej przetwarzania, przechowywania
i wydawania,

-        zakup urządzeń i narzędzi służących nabywaniu kwalifikacji zawodowych przez świadczeniobiorców oraz wykorzystywanych przy programach aktywizacji zawodowej,

-        organizację zajęć terapeutycznych, w tym zatrudnienie specjalistów niezbędnych do realizacji zadania,

-        zakup drobnego sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w placówkach dla osób bezdomnych (z wyjątkiem środków trwałych),

-        zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Do kosztów niekwalifikowanych zalicza się:

-        spłatę zaległych zobowiązań, wynikających z bieżącej statutowej działalności podmiotu składającego ofertę konkursową,

-        zakup nieruchomości,

-        zakup środków trwałych (tj. wydatków powyżej 3.500,00 zł),

-        wydatki nie związane pośrednio i bezpośrednio z realizacja projektu,

-        koszty leczenia i rehabilitacji osób,

-        koszty wyjazdów (krajowych i zagranicznych) służbowych osób zaangażowanych
w realizację zadania,

-        koszty utrzymania biura, tj. wydatki związane z zatrudnieniem księgowego, koordynatora projektu i pracownika biurowego,

-        inne wydatki nie związane pośrednio i bezpośrednio z realizacja projektu.

 V.    TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uprawnione podmioty nadsyłają swoje oferty konkursowe wraz z załącznikami (listem poleconym  z dopiskiem na kopercie „Program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021, Edycja 2017”) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole) w terminie do 10 lipca 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składają ofertę bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - pokój nr 522.

Zgłoszone oferty do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.

 

VI.    TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

Złożone oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej latach 2017-2021, powołaną przez Wojewodę Opolskiego, na podstawie zarządzenia

Członkowie Komisji zapoznają się z ofertami w celu dokonania ich kwalifikacji, oceny formalnej
i merytorycznej  na podstawie przepisów ustawy oraz postanowień Programu.

 

Kryteria formalne:

-        prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem oferty określonym w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy,

-        złożenie oferty w wyznaczonym miejscu i terminie, zgodnie z zasadami określonymi
w ogłoszeniu o otwartym konkursie,

-        kompletność wymaganych dokumentów – oferta powinna zawierać wszystkie załączniki,
o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie, podpisane za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości),

-        prawidłowo sporządzony kosztorys, skonstruowany w jasny i przejrzysty sposób,
z zachowaniem procentowych proporcji określonych w ogłoszeniu o konkursie.

 

Oferty spełniające wymogi formalne oceniane są pod względem merytorycznym.

 

Kryteria merytoryczne:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, przy rozpatrywaniu ofert pod względem merytorycznym oceniania się:

-        możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

-        przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu proponowanego zadania,

-        proponowaną jakość zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie publiczne,

-        planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

-        planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,

-        rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków przez podmioty uprawnione na realizację zadań publicznych w latach poprzednich.

Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów oceny formalnej i merytorycznej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31.07.2017 r.

Ogłoszenie wyników konkursu podawane jest do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

Po ogłoszeniu wyników konkursu oferent zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Niedostarczenie wymaganych dokumentów lub niedopełnienie koniecznych obowiązków może skutkować odstąpieniem Wojewody od zawarcia umowy.

Z podmiotami, których oferty zostaną zaakceptowane do realizacji, podpisana zostanie umowa cywilna, określająca warunki wykorzystania i rozliczenia otrzymanej dotacji. Umowa zawierana jest pomiędzy Wojewodą Opolskim, a podmiotem uprawnionym. Dotacja przekazywana jest na czas określony.

Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego nie jest równoznaczne
z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

Wojewoda Opolski zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

VII. ZREALIZOWANE PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY W ROKU 2017 I 2016 

Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie „Programu współpracy Wojewody Opolskiego
z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021” jest pierwszym realizowanym przez Wojewodę Opolskiego realizowanym w roku 2017 zadaniem publicznym tego rodzaju.

Wojewoda Opolski corocznie wspierał organizacje pozarządowe w ramach „Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012 – 2016” pn. wspieranie działań profilaktyczno-osłonowych”. W roku 2016 r.  -  6 organizacji pozarządowych, działających na rzecz bezdomnych w województwie, otrzymało wsparcie finansowe na swoją działalność statutową w okresie jesienno-zimowym. Na realizację zadania publicznego Wojewoda Opolski przeznaczył 100.000,00 zł.

Załączniki:

  1. Program Współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 – 2021
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego


Galeria


  • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi  w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 – 2021 Edycja 2017

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1181
data aktualizacji: 2018-05-10 13:10:32
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone