do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

PaszportySzanowni Klienci,

 

uprzejmie informujemy, że od dnia 11 maja 2020 roku, bezpośrednia obsługa klientów w  Oddziale Paszportów Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbywa się wyłącznie po wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji wizyty w urzędzie. Rezerwacja internetowa pozostaje zawieszona.

Wymóg telefonicznej rezerwacji wizyty dotyczy zarówno spraw paszportowych jak
i potwierdzania profili zaufanych. Obsługa klientów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 07.45. do 15.00.

Rezerwacji wizyt w sprawach paszportowych można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. od 07.45 do 15.00 pod numerami telefonów:

  • 77 44 11 540 
  • 77 45 43 464

Rezerwacji wizyt w celu potwierdzenia profilu zaufanego można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. od 07.45 do 15.00 pod numerami telefonów:

  • 77 44 11 540 
  • 77 45 43 464

 

Przyjmowanie klientów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu wizyty, o wyznaczonej godzinie przyjęcia.

Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej telefonicznej rejestracji nowej wizyty.

Osoby składające wnioski o wydanie paszportu muszą  posiadać komplet dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, zwłaszcza ważny dowód osobisty lub paszport
(nie dotyczy dzieci) oraz opłatę paszportową. Opłatę paszportową  należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego - 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole, wpisując w tytule przelewu: opłata paszportowa oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport.

Informujemy, że przy ubieganiu się o paszport dla dziecka do piątego roku życia jego obecność przy składaniu wniosku o wydanie paszportu nie jest wymagana, dlatego w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, prosimy o ich nieprzyprowadzanie do Oddziału. Równocześnie informujemy, że  do odbioru paszportu dla dziecka (do 18 roku życia) wystarczy obecność tylko jednego z jego rodziców lub opiekunów prawnych.

Obsługa klienta odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników
i klientów. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz konieczność noszenia maski (zdjęcie maski możliwe jest wyłącznie na żądanie pracownika w celu identyfikacji).


Rejestracja wizyty online


Informacja

 

Przed wizytą w urzędzie trzeba dokonać opłaty paszportowej, wpisując w tytuł przelewu – opłata paszportowa dla: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy. Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty należy dołączyć do wniosku paszportowego.

 

Opłatę paszportową można uiszczać:

  •  przelewem na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego - 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole,

WYSOKOŚĆ OPŁATY PASZPORTOWEJ

DZIECI :
    w wieku do 13 lat  – 30 zł.
                      lub - 15 zł. jeśli dziecko posiada Kartę Dużej Rodziny

(kartę należy przedłożyć przy składaniu wniosku o wydanie paszportu)

    w wieku od 13 do 18 lat – 70 zł.
                 lub - 35 zł. jeśli dziecko posiada Kartę Dużej Rodziny

(kartę należy przedłożyć przy składaniu wniosku o wydanie paszportu)


DOROŚLI:
    Opłata podstawowa  - 140 zł.
    Opłata ulgowa dla dorosłych – 70 zł.
            dotyczy niżej wymienionych osób:
•    dorośli posiadający Kartę Dużej Rodziny
(Kartę należy przedłożyć przy składaniu wniosku o wydanie paszportu)
•    studenci, uczniowie
(przy składaniu wniosku należy przedłożyć legitymację studencką/uczniowską)
•    emeryci, renciści
(przy składaniu wniosku należy przedłożyć legitymację lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi)
•    osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
(przy składaniu wniosku należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub legitymację rencisty)
•    współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób z orzeczoną niepełnosprawnością jeśli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu
(przy składaniu wniosku należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi)
•    osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystający z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych
(przy składaniu wniosku należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi)
•    Kombatanci i inne osoby, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach i niektórych  osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 (przy składaniu wniosku należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi)

DOROŚLI POWYŻEJ 70 ROKU ŻYCIA:  - BEZPŁATNIE

ŻOŁNIERZE WYZNACZENI DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA,
Z WYJĄTKIEM ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH:  - BEZPŁATNIE

OSOBY, KTÓRE  ZŁOZYŁY WNIOSEK O WYMIANE PASZPORTU Z POWODU WADY
TECHNICZNEJ:  - BEZPŁATNIE

OSOBY PRZEBYWAJĄCE W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ LUB ZAKŁADACH OPIEKUŃCZYCH ALBO KORZYSTAJĄCY Z POMOCY SPOŁECZNEJ W FORMIE ZASIŁKÓW STAŁYCH JEŻELI ICH WYJAZD  ZA GRANICĘ NASTĘPUJE W CELU DŁUGOTRWAŁEGO LECZENIA LUB W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ PODDANIA SIĘ OPERACJI  - BEZPŁATNIE

WAŻNE !
W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.
OPŁATA OBNIŻONA – dotyczy osób, które wymieniają paszport przed upływem terminu ważności na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

•    zmiany danych osobowych podlegających wpisowi do paszportu
Ważne: paszport traci ważność po upływie 60 dni od doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę nazwiska, albo sporządzenia aktu małżeństwa, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ważności paszportu wynosi 4 miesiące.
•    zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości (nie dotyczy takich zmian jak zarost lub brak zarostu u mężczyzn, zdjęcie okularach itp.)
•    braku miejsca w paszporcie na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy

Opłatę obniżoną oblicza się:
•    dla paszportów z terminem ważności 10 lat - odejmując od opłaty obowiązującej
w dniu złożenia wniosku o nowy paszport 1/10 część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu.
•    dla paszportów z terminem ważności 5 lat – odejmując od opłaty obowiązującej
w dniu złożenia wniosku o nowy paszport 1/5 część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

OPŁATA PODWYŻSZONA  - dotyczy osób, których paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

Opłatę podwyższa się o 200 % w stosunku do opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport:
•    opłata podstawowa 140 zł. – opłata podwyższona 420 zł.
•    opłata ulgowa 70 zł. – opłata podwyższona – 210 zł.
•    opłata ulgowa 35 zł. – opłata podwyższona – 105 zł.
•    opłata ulgowa 30 zł – opłata podwyższona – 90 zł.
•    opłata ulgowa 15 zł – opłata podwyższona – 45 zł.

UWAGA! 

Osoby powyżej 70 roku życia oraz inne osoby uprawnione do bezpłatnego otrzymania paszportu, pomimo utraty paszportu – osoby te nadal nowy paszport otrzymują BEZPŁATNIE.
autor: Życzyńska Katarzyna, ilość wyświetleń: 191911
data aktualizacji: 2020-08-10 13:13:42
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone