do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, w dniu 20 kwietnia 2017 r., „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, dotyczący dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i  powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „ Za życiem”. W ramach Programu ze środków finansowych korzystać mogą również podmioty niepubliczne, które realizują zadanie pracy z rodziną lub organizatora  rodzinnej pieczy zastępczej na zlecenie samorządu. 

Szczegóły programu oraz wzory zapotrzebowania zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/ konkursy/rok-2017/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2017/

Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole oraz drogą elektroniczną na adres e-mail  psiz@opole.uw.gov.pl w terminie 14 dni od dnia opublikowania Programu na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj. do dnia 4 maja 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Asystent rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej  może prowadzić pracę z nie więcej niż 15 rodzinami.  Liczba rodzin będąca pod opieką asystenta rodziny winna być uzależniona od problemów w rodzinach oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego asystenta rodziny.

Asystentowi rodziny, zgodnie z ustawą „Za życiem”, przypisana została funkcja koordynatora w zakresie kompleksowego wsparcia  kobiety w ciąży oraz jej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiety w ciąży powikłanej lub kobiety rodzącej dziecko,
u którego zdiagnozowano w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. To ważne
z punktu widzenia profilaktyki społecznej i pomocy rodzinie nowe zadanie czyni z asystenta rodziny ważne ogniwo w systemie powszechnego wsparcia rodzin w wychowaniu dzieci.

Podobną do asystenta rodziny rolę w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej pełni  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Obejmuje on – na wniosek osób sprawujących pieczę zastępczą -  rodziny  fachowym wsparciem. To właśnie koordynator pomaga osobom sprawującym  pieczę  zastępczą  w wypełnianiu ich codziennej niełatwej misji wychowywania dzieci powierzonych im przez sąd rodzinny.


Galeria


  • Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

autor: Żukowski Marcin, ilość wyświetleń: 2089
data aktualizacji: 2017-04-24 12:22:19
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone