do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Senior+ 2020Od 25 listopada 2019 r. można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior+”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu, który potrwa do 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych.

Dokumenty można składać do 7 stycznia 2020 r., do godziny 16Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie internetowej  https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/.

Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji papierowej do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Uwaga:

 1. termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 7 stycznia 2020 r. o godz. 24.00 (data stempla pocztowego),
 2. termin wysyłki ofert przez ePUAP upływa 7 stycznia 2020 r. ( w godzinach pracy urzędów).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2020 roku.

Dzienne Domy i Kluby „Senior +”

O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior +”.

 • W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. zł.
 • Na utworzenie klubów dla seniorów można otrzymać do 150 tys. zł dotacji.

W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Na utrzymanie jednego miejsca w placówce można uzyskać dofinansowanie w wysokości nie wyższej niż:

 • 300 zł miesięcznie w Dziennym Domu „Senior +”,
 • 200 zł miesięcznie w Klubie „Senior +”.

W ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach nowej edycji programu.

O programie

Wieloletni program „Senior+” skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior +”.

Placówki tego typu to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior+” działają
w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego do składania ofert do tut. urzędu.

Szczegółowe informacje o programie i konkursie dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem www.mrpips.gov.pl.

Dodatkowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać w tut. urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 13:00 pod numerami telefonu (077) 45 24 383, (077) 45 24  288. (077) 45 24 528.

 

WYKAZ  OFERT  ODRZUCONYCH  ZE  WZGLĘDÓW  FORMALNYCH:

 1. Gmina Strzelce Opolskie – odrzucona oferta do modułu II w ramach naboru (Gmina nie przedłożyła uchwały rady gminy o utworzeniu klubu Senior+)

 

UWAGA – dodatkowy nabór ofert !!!

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 21 kwietnia 2020 r. ogłosił uzupełniający nabór ofert w ramach programu „SENIOR+”.

Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl do dnia 21 maja 2020 roku.

Złożoną w generatorze ofert ofertę należy zapisać w formacie PDF i wydrukować. Złożona oferta automatycznie otrzymuje unikalny numer, którym należy się posługiwać w kontaktach z Urzędem Wojewódzkim. Podpisaną, wydrukowaną z generatora ofert, papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Uwaga:

 1. termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 21 maja 2020 r. o godz. 24.00 (data stempla pocztowego),
 2. termin wysyłki ofert przez ePUAP upływa 21 maja 2020 r. (w godzinach pracy urzędów).

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 25 czerwca 2020 roku.

W przypadku obecnie składanych ofert :

 • na tworzenie placówek w ramach modułu I okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
 • na otrzymanie dotacji w ramach modułu II, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia
  1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (data poniesienia wydatku).

 

Pliki do pobrania
autor: Schulz Daniela, ilość wyświetleń: 1343
data aktualizacji: 2020-04-24 10:12:18
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone