do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Turnusy rehabilitacyjneTurnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, którego celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

Turnusy są organizowane dla grup osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z padaczką,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego:

 • posiadanie skierowania na turnus od lekarza prowadzącego,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 • turnus rehabilitacyjny odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

 

Wysokość dofinansowania:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć, we właściwym dla miejsca zamieszkania, powiatowym centrum pomocy rodzinie. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Informuje przy tym o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego przyznania. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące.

Ośrodki i organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Przepisy szczegółowo określają warunki, które powinny spełniać ośrodki i organizatorzy ubiegający się odpowiednio o wpis do rejestru ośrodków i rejestru organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych. Wniosek organizatora należy złożyć do właściwego urzędu wojewódzkiego, natomiast wniosek ośrodka należy złożyć do właściwego terytorialnie urzędu marszałkowskiego, który po zaopiniowaniu przesyła go wojewodzie.

Wymogi konieczne do uzyskania wpisu do rejestru ośrodków.

Wpis do rejestru ośrodków może uzyskać:

 • właściciel ośrodka rehabilitacyjnego;
 • użytkownik wieczysty ośrodka rehabilitacyjnego.

Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć opinię samorządu województwa, która powinna zawierać:

 • stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym;
 • informację o standardzie ośrodka;
 • ocenę warunków sanitarnohigienicznych ośrodka;
 • ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków  pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;
 • ocenę zaplecza i jego wyposażenia do realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów i zajęć wypoczynkowych, oraz zaplecza do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusu z programem zawierającym takie zabiegi, w zależności od rodzaju turnusów, które będą odbywały się w ośrodku;
 • stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 2-4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych;
 • inne uznane za istotne informacje o ośrodku.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

  

Wymogi konieczne do uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

Wpis do rejestru organizatorów może uzyskać:

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
 • osoba prawna;
 • inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Wniosek o dokonanie wpisu powinien zawierać:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność);
 • aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzającym osobowość prawną jednostki (w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną);
 • dokument potwierdzający istnienie jednostki (w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej);
 • oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • informację o prowadzonej w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością;
 • statut, w przypadku jego posiadania;
 • nazwę banku i numer własnego rachunku bankowego;
 • programy dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
autor: Patraś Mirosław, ilość wyświetleń: 2077
data aktualizacji: 2020-01-27 07:43:16
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2021 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone