do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Weź udział w pracach KomisjiZaproszenie do udziału w pracach Komisji do oceny wniosków w sprawie realizacji zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, które realizowane będą w 2020 roku w województwie opolskim

Działając w imieniu Wojewody Opolskiego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji, która zostanie powołana w celu oceny wniosków złożonych w ramach Programu na 2020 r.

Zadaniem komisji jest:

  • ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadań przekazanych do oceny w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, które będą realizowane w roku 2020 w województwie opolskim, zwanego dalej Programem,
  • przygotowanie listy wniosków proponowanych do odrzucenia oraz listy wniosków wybranych do realizacji wraz z wysokością proponowanej dotacji w zakresie poszczególnych dziedzin Programu.

Kandydaci na członków komisji konkursowych winni spełnić następujące oczekiwania:

  • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot, wymieniony w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie biorący udziału w Programie,
  • nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
  • korzystać z pełni praw publicznych.

Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji stanowi załącznik do ogłoszenia.

Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych po przygotowaniu listy kandydatów na członków komisji konkursowej przedłoży ją do ostatecznej akceptacji Wojewodzie Opolskiemu.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ukazania się zaproszenia (decyduje data wpływu) do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 (III piętro).

Do zgłoszenia proszę dołączyć aktualny Statut i KRS organizacji reprezentowanej przez kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 77 4524517 (Liliana Wawrzynkiewicz –inspektor wojewódzki w Wydziale  Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców).

 Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne. Za udział w posiedzeniach Członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 842
data aktualizacji: 2019-11-04 11:32:44
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone