do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Wsparcie dla rodzinRodzina 500 plus

Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeń (współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku) ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci (w latach 2015-2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3 proc.) oraz stanowi inwestycję w rodzinę.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

Rozszerzona formuła Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin.

Wiecej informacji tutaj.

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim  oraz cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13,
 5. świadczenie rodzicielskie.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego (którego przyznanie uzależnione jest m. in od spelnienia kryterium dochodowego) może ubiegać się o następujące dodatki:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Więcej informacji tutaj.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, na zasadach określonych w ustawie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. i jest do nich uprawniona osoba posiadająca zasądzone od rodzica alimenty, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Więcej informacji tutaj.

Program „Dobry start”

Program "Dobry start” obok programu Rodzina 500 plus, jest jednym z elementów kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans, dlatego jednorazowe świadczenie w wysokości 300 złotych przysługuje na każde uczące się dziecko, niezależnie od dochodów, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

Więcej informacji tutaj.
autor: Próchniak Mirosław, ilość wyświetleń: 858
data aktualizacji: 2020-07-29 12:51:25
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone