do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Za życiem - aktualności         Efekt programu - wybrane działania

 • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej (działanie 1.1); opieką objętych zostało 17 726 ciężarnych i urodziło się 1 756 dzieci;
 • diagnostyka i terapia prenatalna (działanie 1.2); ze świadczeń skorzystało 106 986 osób;
 • rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (działanie 1.4); łączny koszt realizacji zadania wyniósł 479 885 złotych;
 • pomoc uczennicom w ciąży (działanie 1.5); utworzono 221 miejsc dla uczennic w  ciąży;
 • koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci (działanie  2.1); opieką objęto 280 dzieci, zakupiono sprzęt komputerowy oraz narzędzia informatyczne dla ośrodków koordynujących dziecięcą opiekę koordynowaną (DOK) oraz doposażono ośrodek dzienny rehabilitacji dla dzieci współpracujący z  ośrodkiem koordynującym DOK;
 • odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt (działanie 2.2); zakupiono sprzęt stanowiący wyposażenie banku mleka kobiecego. Wydano środki finansowe w wysokości:   2 401 918,12 zł;
 • wczesna rehabilitacja dzieci (działanie 2.3); w ramach tego zadania istnieje możliwość wyposażania ośrodków rehabilitacji dla dzieci, udzielających świadczeń w ramach dziecięcej opieki koordynowanej w  urządzenia do rehabilitacji zaburzeń funkcji poznawczych i zaburzeń mowy. W 2017 roku wydano środki finansowe w wysokości: 60 313,97 zł;
 • utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze  szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością (działanie 2.4); podpisano z powiatami lub miastami na  prawach powiatu 268 porozumień na  realizację działania. W 2017 roku zrealizowano 24,4 tys. godzin bezpośredniej pracy z dziećmi, a wsparciem objęto 3 948 dzieci;
 • dofinansowanie zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub wymagających szczególnej opieki (działanie 2.5); utworzono 77 nowych miejsc w instytucjach opieki. Kwota dotacji wynosiła ok. 1,1 mln zł; dostosowano 266 istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci. Kwota dotacji wynosiła ok. 1,8 mln zł; dofinansowano funkcjonowanie 233 miejsc dla dzieci. Kwota dotacji wynosiła ok. 0,86 mln zł; rozszerzono katalog podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniać dziennych opiekunów, a więc mogących być beneficjentami programu „Maluch+” o inne niż gminne jednostki samorządu terytorialnego; łączna kwota dotacji na program „Maluch+” edycja specjalna „Za życiem” wyniosła ponad 3,7 mln zł;
 • przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł (działanie 2.7); wypłacono 4 129 jednorazowych świadczeń na kwotę 16 515 tys. zł;
 • rozwój sieci Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym rozwój bazy całodobowej w jednostkach już  funkcjonujących i rozszerzenie typów ŚDS - sprzężone niepełnosprawności oraz osoby ze spektrum autyzmu (działanie 3.2); utworzono 763 miejsca w środowiskowych domach samopomocy. Wydatkowano kwotę 27 684 498,53 zł; uruchomiono 71 miejsc dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na powyższe wydatkowano kwotę 1 078 456,89 zł; na podwyższenie dotacji na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu wydatkowano kwotę w wysokości 9 007 285 zł, która pozwoliła na zwiększenie dotacji dla 4.360 uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi o 380,40 zł na  1 uczestnika miesięcznie;
 • dostęp do usług i instrumentów rynku pracy członków rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną (poddziałanie 3.5.2); powiatowe urzędy pracy udzieliły wsparcia 125 członkom rodzin opiekującym się osobą niepełnosprawną;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach na potrzeby mieszkalnictwa wspomaganego, w tym chronionego dla osób niepełnosprawnych (działanie  4.6); dofinansowano powstanie 21 mieszkań chronionych;
 • tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych (działanie 4.7); uruchomiono środki rezerwy budżetu państwa na tworzenie nowych mieszkań chronionych w wysokości 1 931 994 zł, dzięki czemu powstało 38 nowych mieszkań chronionych dla 147 osób;
 • wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny (działanie 5.1); w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” opieką asystenta objętych zostało: 39 332 – rodzin, 91 735 – dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta, 1 359 – rodzin, którym udzielono porad dla kobiet i rodzin w ramach programu; liczba asystentów rodziny wg stanu na koniec 2017 roku – 3976 (w 2016 roku było – 3905 asystentów);
 • wspieranie inicjatyw na rzecz rodziny i rodzin wychowujących dzieci z  niepełnosprawnością
 • w ramach konkursu FIO 2017 (działanie 6.1); udzielone 149 mikrodotacji w kwocie 5 tys. zł każda, na realizację projektów na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

 

 

Zródło: MRPiPS

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone 30 czerwca 2017 r.

 

Rozwijana będzie sieć mieszkań chronionych, w tym wspieranych i treningowych.

Jest to forma pomocy społecznej polegająca na tym, że osoby przebywające w mieszkaniu chronionym pod okiem specjalistów przygotowują się do prowadzenia samodzielnego życia lub specjaliści pomagają takim osobom w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkania chronione – w zależności od celu wsparcia –  podzielono na mieszkania chronione treningowe lub mieszkania chronione wspierane.

Mieszkania chronione treningowe zapewnią usługi bytowe oraz naukę samoobsługi i pełnienia ról społecznych, czyli posłużą do nauki samodzielnego funkcjonowania. Trafią do nich osoby w trudnej sytuacji życiowej potrzebujące wsparcia.

Mieszkanie chronione wspierane będą zapewniać usługi bytowe i pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym życiu i służących realizacji kontaktów społecznych – na poziomie dostosowanym do możliwości psychofizycznych danej osoby. W mieszkaniu takim będą mogły zamieszkać osoby niepełnosprawne (fizycznie i zaburzeniami psychicznymi) oraz osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chore.

 

 • Kwota dotacji ustalana przez wojewodę będzie mogła być zwiększona, nie więcej niż o 30 proc., na każdego z uczestników środowiskowego domu samopomocy.  

Chodzi o osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

 

 • Rodzina opiekująca się dzieckiem niepełnosprawnym będzie mogła wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie wsparcia w realizacji obowiązków domowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Jest to pomoc adresowana do opiekunów osób niepełnosprawnych, czyli nie będzie stanowić opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

 •  Wspierany będzie powrót na rynek pracy opiekunów osób niepełnosprawnych. Ma to dotyczyć opiekunów (zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy) z wyłączeniem opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Przewidziano np. preferencyjne warunki do zakładania działalności gospodarczej przez opiekunów osób niepełnosprawnych oraz zachęcanie innych bezrobotnych do zakładania żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub do świadczenia usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania. Przewidziano także zachęcanie przedsiębiorców do zatrudniania opiekunów osób niepełnosprawnych. Założono wsparcie bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych przez subsydiowanie ich zatrudnienia lub umożliwienie im telepracy.

 

 • Maksymalną wartość środków jaką będzie można otrzymać na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zwiększono do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia

 

 • Asystenci rodziny otrzymają wsparcie w przygotowaniu do pełnienia funkcji koordynatora poradnictwa dla kobiet mających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w trakcie porodu.

 

 • Powstaną ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze, których zadaniem będzie wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej.

 

Przyjęty przez  Radę Ministrów projekt ustawy realizaujący Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” został skierowany do Parlamentu, gdzie będą się toczyły dalsze prace nad tymi rozwiązaniami.

 


Galeria


 • Za życiem - aktualności

autor: Patraś Mirosław, ilość wyświetleń: 926
data aktualizacji: 2020-09-10 13:43:45Informacje

(przydatne linki)

Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2021 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone