do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zadania PSŁZadania Państwowej Straży Łowieckiej w Opolu:

1. Zadaniem Państwowej Straży Łowieckiej jest kontrola realizacji przepisów ustawy Prawo łowieckie , a w szczególności w zakresie:

1) ochrony zwierzyny

2) zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa  łowieckiego;

3) zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa;

4) kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną;

5) kontroli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami dotyczącej prowadzenia ewidencji skupu
w każdym punkcie skupu.

 

2. Państwowa Straż Łowiecka współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Na terenach obwodów łowieckich ochroną zwierzyny oraz ochroną mienia dzierżawców i zarządców, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i szkodnictwa przyrodniczego, popełnianych w obwodach łowieckich polnych i leśnych, zajmują się strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej, na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego
i Kodeksie postępowania  w sprawach o wykroczenia.

Uprawnienia Państwowej Straży Łowieckiej w Opolu:

Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej przy wykonywaniu zadań określonych mają prawo do:

1)  legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia
ich tożsamości;

2)  nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane
na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego;

3)  zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich
oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

4)  przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia
o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego;

5)  ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki Policji;

6)  odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia
oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenia;

7)  prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego;

8)  prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed kolegium do spraw wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia środków zaskarżania
do sądu rejonowego od rozstrzygnięć kolegium do spraw wykroczeń w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego;

9)  dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny
lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia;

9a)  dokonywania kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia;

9b)  dokonywania kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10)  noszenia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki służbowej i kajdanek zakładanych na ręce;

11)  noszenia ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych
do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

12)  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela
o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy.

Przepisy Karne ustawy z dnia 13 października 1995 r Prawo łowieckie (Dz.U. 2017.1295 t.j):

Art. 51

1. Kto:

1) strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie
ich trwania lub w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych,

2) wybiera jaja, pisklęta, niszczy gniazda ptaków łownych lub niszczy ich lęgowiska,

3) przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia,

4) niszczy nory i legowiska zwierząt łownych,

5) niszczy urządzenia łowieckie, wybiera karmę lub sól z lizawek,

6) poluje, nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów,

7) wbrew przepisom art. 42b ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpisów w upoważnieniu
do wykonywania polowania indywidualnego

7a) nie przestrzega zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego, o którym mowa w art. 8 ust. 8, oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny,

- podlega karze grzywny.

Art. 52

Kto:

1) gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzędzia i urządzenia przeznaczone do kłusownictwa,

2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych,

3) narusza zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4,

4) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce,

5) sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwodach niewydzierżawionych z ramienia zarządcy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania zwierzyny,

6) pozyskuje zwierzynę innego gatunku, innej płci lub w większej liczbie, niż przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego,

7) wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia,

8)23) celowo utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 53

 

Kto:

1) poluje na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie 3000 m od brzegu w głąb morza lub 5000 m w głąb lądu,

2) poluje z chartami lub ich mieszańcami,

3) poluje w czasie ochronnym,

4) poluje nie posiadając uprawnień do polowania,

4a) wbrew zakazowi określonemu w art. 42aa pkt 14, zakłada narzędzia lub urządzenia przeznaczone do łowienia, chwytania lub zabijania zwierzyny,

5) wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliwska, środków
i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, samostrzałów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków,

6) nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny

- podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
autor: Sperczyńska Justyna, ilość wyświetleń: 659
data aktualizacji: 2020-09-07 12:30:50
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone