do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji do oceny wniosków w sprawie realizacji zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020Zaproszenie do udziału w pracach Komisji do oceny wniosków w sprawie realizacji zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, które realizowane będą w 2019 roku w województwie opolskim

      •  

 

Działając w imieniu Wojewody Opolskiego, Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji, która zostanie powołana w celu oceny wniosków złożonych w ramach Programu na 2019 r.

 

Zadaniem komisji jest:

 • ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadań przekazanych od oceny w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, które będą realizowane w roku 2019
 •  w województwie opolskim, zwanego dalej Programem,
 • przygotowanie listy wniosków proponowanych do odrzucenia oraz listy wniosków wybranych do realizacji wraz z wysokością proponowanej dotacji w zakresie poszczególnych dziedzin Programu.

 

Kandydaci na członków komisji konkursowych winni spełnić następujące oczekiwania:

 • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie biorący udziału w Programie,
 • nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
 • korzystać z pełni praw publicznych.

 

       Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji stanowi załącznik do ogłoszenia.

Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych po przygotowaniu listy kandydatów na członków komisji konkursowej przedłoży ją do ostatecznej akceptacji Wojewodzie Opolskiemu.

 

       Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ukazania się zaproszenia (decyduje data wpływu) do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 (III piętro).

 

       Do zgłoszenia proszę dołączyć aktualny Statut i KRS organizacji reprezentowanej przez kandydata.

 

       Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 77 4524517 (Liliana Wawrzynkiewicz –inspektor wojewódzki w Wydziale  Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców).

 

       Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne. Za udział w posiedzeniach Członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.


Galeria


 • Zaproszenie do udziału w pracach Komisji do oceny wniosków w sprawie realizacji zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1070
data aktualizacji: 2018-10-25 11:05:08
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone