do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Zaproszenie do udziału w pracach komisji 2017Zaproszenie do udziału w pracach Komisji do oceny wniosków w sprawie realizacji zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, które realizowane będą w 2017 roku w województwie opolskim

 

Działając w imieniu Wojewody Opolskiego, Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji, która zostanie powołana w celu oceny wniosków złożonych w ramach Programu na 2017 r.

 

Zadaniem komisji jest:

-         ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadań przekazanych od oceny w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, które będą realizowane w roku 2017 w województwie opolskim, zwanego dalej Programem,

-         przygotowanie listy wniosków proponowanych do odrzucenia oraz listy wniosków wybranych do realizacji wraz z wysokością proponowanej dotacji w zakresie poszczególnych dziedzin Programu.

 

Kandydaci na członków komisji konkursowych winni spełnić następujące oczekiwania:

-         reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie biorący udziału w Programie,

-         nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,

-         korzystać z pełni praw publicznych.

 

       Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji stanowi załącznik do ogłoszenia.

Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych po przygotowaniu listy kandydatów na członków komisji konkursowych przedłoży ją do ostatecznej akceptacji Wojewodzie Opolskiemu.

 

       Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ukazania się zaproszenia (decyduje data wpływu) do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Opole, ul. Piastowska 14 (III piętro).

 

       Do zgłoszenia proszę dołączyć aktualny Statut i KRS organizacji reprezentowanej przez kandydata.

 

       Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 77 4524517 (Liliana Wawrzynkiewicz –inspektor wojewódzki w Wydziale  Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców).

 

       Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne. Za udział w posiedzeniach Członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

 

         

   Formularz zgłoszenia do udziału w pracach Komisji opiniującej wnioski złożone na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności  romskiej w Polsce na lata 2014-2020, na terenie województwa opolskiego na 2017 r.

 

 

 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA

Imię i nazwisko

kandydata na członka komisji

 

 

 

Nazwa organizacji pozarządowej/ podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, reprezentowanego przez kandydata

 

Adres do korespondencji

 

 

 

Dane kontaktowe

 

 

 

 

OPIS DOŚWIADCZENIA KANDYDATA W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU WYMIENIONEGO
W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wyrażam zgodę na udział w pracach Komisji opiniującej wnioski złożone
    do Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, na 2017 r.
  • Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U.
    z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu wyboru Członków Komisji oraz wyłonienia zadań, które będą realizowane w 2017 roku.

 

 

………………………………………………                       

                  Miejscowość i data

 

 
autor: Gorski Izabella, ilość wyświetleń: 1329
data aktualizacji: 2016-10-25 08:32:56
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2023 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone